Podmínky účasti na zájezdu

 1. Mgr. Josef Pisca - PISCES DIVING WORLD je cestovní agentura,to znamená zprostředkovatel, který zprostředkovává zájezdy a v souvislosti s tím spojené služby, jako jsou ubytovací, průvodcovské, tlumočnické, instruktorské a další.
   
 2. Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a klientem se řídí ustanovením Občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Mgr. Josef Pisca - Pisces Diving World vzniká na základě přijetí písemné přihlášky nebo objednávky a zaplacení zálohy ve výši 40% z ceny předmětu zprostředkování, vypsaným programem a pravidly účasti a to nejpozději 8 týdnů před odjezdem(pokud není k danému zájezdu dohodnuto jinak.viz smlouva k zájezdu) . Doplatek je zákazník povinen, již bez dalšího vyzvání uhradit nejpozději 4 týdny před odjezdem. Nezaplatí-li zákazník doplatek, zanikne smluvní vztah bez nároku na vrácení zaplacené zálohy.
   
 3. Mgr. Josef Pisca - Pisces diving world poskytne služby všem klientům. Účastníci od 15 do 18 let se mohou předmětu zprostředkování zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu/předmětu zprostředkování neúčastní. Osoby mladší 15 let se mohou předmětu zprostředkování zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
   
 4. Ceny předmětů zprostředkování jsou smluvní. Ceny předmětů zprostředkování byly vykalkulovány na základě platných ceníků a informací známých v době zprostředkování zájezdu/předmětu zprostředkování. Mgr. Josef Pisca - Pisces diving world si vyhrazuje změnit ceny v případě výrazné změny kurzů, změn výše daní a cen pohonných hmot. O zvýšení ceny bude klient včas písemně informován s uvedením data možnosti odstoupení od smlouvy, aniž by se na něj vztahovaly storno poplatky.
   
 5. Mgr. Josef Pisca - Pisces diving world si vyhrazuje právo z vážných důvodů změnit podmínky smlouvy (změna typu letadla, termín odjezdu, trasy, typ lodi apod.). V takovém případě bude klient neprodleně informován.
   
 6. Reklamace - pokud služby obsažené v předmětu zprostředkování nebylo možno poskytnout v plném rozsahu nebo odpovídající kvalitě, má účastník právo na poskytnutí náhradních služeb v místě pobytu. V případě, že nebylo možné náhradní služby poskytnout, má klient nárok na poskytnutí přiměřené slevy. Reklamaci chybně nebo nedostatečně poskytnuté služby je klient povinen neprodleně projednat po zjištění závady, na místě se zástupcem zprostředkovatele nebo jinak k tomu pověřenou osobu. Pokud není možné závadu odstranit na místě, je zástupce povinen sepsat o závadě protokol, který slouží jako podklad k uplatnění reklamace, která se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku.
   
 7. Stornovací podmínky a změny v knihování. Zákazník může kdykoliv před započetím cesty odstoupit od smlouvy písemným oznámením Mgr. Josefu Piscovi - Pisces diving world. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení Mgr. Josefem Piscou - Pisces diving world a řídí se stornovacími podmínkami. V případě změny knihování (změna osoby, termínu, apod.), jsou přeúčtovány náklady spojené s konkrétní změnou (poplatky za letenky apod.).

 8. Storno poplatky zájezdu (netýká se letenky) - letenka se řídí storno podmínkami dané letecké společnosti.S těmito podmínkami bude klient řádně obeznámen při podpisu smlovy.

  Storno poplatky
  a) do 60 dní před odjezdem              Kč 200,- za každou osobu
  b) 60 až 25 dní před odjezdem vč.    10% z ceny předmětu zprostředkování
  c) 24 až 15 dní před odjezdem vč.     50% z ceny předmětu zprostředkování
  d) 14 až 8 dní před odjezdem vč.       80% z ceny předmětu zprostředkování
  e) méně než 7 dní před odjezdem    100% z ceny předmětu zprostředkování

  Klient může uzavřít pojistnou smlouvu pro případ, že by musel zájezd/předmět zprostředkování zrušit. Vyřizování pojistné události a výše náhrady škody je výhradně záležitostí klienta a příslušné pojišťovny. Mgr. Josef Pisca - Pisces diving world vydá klientovi v případě pojistné události potvrzení o výši storno poplatků.
   

 9. Další ujednání:
  Mgr. Josef Pisca - Pisces diving world nenese zodpovědnost za škody způsobené:
  a) vinou klienta další osobě (odpovědnost ze zákona)
  b) chybným uvedením požadovaných údajů
  c) neplatností cestovních dokladů a víz
  d) neuposlechnutí pokynů průvodce nebo jiného zástupce
  e) vyšší mocí

 

Pisces Diving World - Legionářská 11, 779 00 Olomouc, Mobil: +420 608 888 543,  +420 776 887 543 e-mail:

 

 

Všechna práva vyhrazena / All Rights Reserved. Copyright 2010. Design 3DDD DAVID DVORSKY DESIGN. REDAKČNÍ SYSTÉM STUDIO R3D.