Telefon+420 776 887 543 Telefon +420 608 888 543

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) mají za cíl zajištění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení.

Správce údajů

Mgr. Josef Pisca

Adresa: Legionářská 11, 779 00 Olomouc

IČO: 70182485

Kontakt: pisces@pdw.cz

Kategorie osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků. Subjekty údajů jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, adresa trvalého bydliště
 • datum narození, místo narození, číslo cestovního dokladu
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa
 • Další údaje – cookies

Právní důvody, účely a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

a.    zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto účely:

 • odeslání elektronického formuláře s objednávkou/přihláškou
 • procesy spojené s identifikací Subjektu údajů
 • komunikace se Subjektem údajů

Dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy se rozumí doba deseti (10) let od provedení objednávky.

b.    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

c.    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

d.    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou. Zpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek, dobou zpracování osobních údajů udělených v souladu s oprávněným zájmem správce se rozumí doba tří (3) let.

e.    subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel; Jedná se zejména o tyto účely:

 • zasílání obchodních sdělení emailovým newsletterem

Dobou zpracování osobních údajů udělených na základě souhlasu subjektu údajů se rozumí doba deseti (10) let, nejdéle však do odvolání souhlasu.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • Internet CZ – hostingové služby
 • Google – Google Analytics a Google Dics
 • Distributorské společnosti – Česká pošta, PPL, DPD apod.
 • Poskytovatelé platebních brán – ComGate
 • Účetní firma
 • Banky
 • IANTD Central Europe s. r. o. – vystavovatel certifikací potápěčských kurzů
 • Hotely, letecké společnosti a další organizace zajišťující subdodávky cestovních služeb

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je informován o svém právu:

 • požadovat od správce přístup k osobním údajům;
 • na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování.

Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, správce, či jím pověřená osoba, na žádost subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

IG IG IG IG IG

Zážitky na celý život#piscesdivingworld

IG IG IG IG IG