Telefon+420 776 887 543 Telefon +420 608 888 543

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY MGR. JOSEF PISCA

I. ÚVODNÍ STANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury Mgr. Josef Pisca (dále jen „CA Mgr. Josef Pisca“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu organizované cestovní agenturou Mgr. Josef Pisca, se sídlem Legionářská 11, Olomouc, 779 00, Česká republika.

Všeobecné smluvní podmínky CA Mgr. Josef Pisca tvoří nedílnou součást přihlášky nebo objednávky uzavřené mezi zákazníkem a CA Mgr. Josef Pisca, na základě, které se zákazník účastní zájezdu pořádaného CA Mgr. Josef Pisca.

II. SMLUVNÍ VZTAH

Smluvní vztah vzniká mezi CA Mgr. Josef Pisca, popř. jeho provizními prodejci, a zákazníkem podáním řádně vyplněné a podepsané závazné přihlášky nebo objednávky a uhrazením 50% zálohy z celkové ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku.

III. CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v přihlášce nebo objednávce podepsané zákazníkem a potvrzené CA Mgr. Josef Pisca. Případné slevy vyhlášené CA Mgr. Josef Pisca po datu podpisu přihlášky nebo objednávky nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku.

CA Mgr. Josef Pisca má právo na zaplacení ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku před jejich poskytnutím. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku na účet CA Mgr. Josef Pisca nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb na objednávku, resp. účast na zájezdu.

CA Mgr. Josef Pisca má dle povahy zájezdu, resp. služeb na objednávku, právo požadovat zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku, minimálně však 50 % z celkové ceny zájezdu a to 60 dní před realizací zájezdu, splatné při potvrzení CA Mgr. Josef Pisca. Doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu, resp. služeb na objednávku. V případě podpisu přihlášky nebo objednávky v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu, resp. služeb na objednávku je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu, resp. služeb na objednávku na účet CA Mgr. Josef Pisca při podpisu přihlášky nebo objednávky.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základním právům zákazníka patří zejména:

 • právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb na objednávku, resp. zájezdu;
 • právo být seznámen s případnými změnami v rozsahu smluvně sjednaných služeb na objednávku, resp. zájezdu a s tím související změnu jejich cen;
 • právo kdykoliv před započetím zájezdu, resp. služeb na objednávku, odstoupit od přihlášky nebo objednávky za předpokladu dodržení stornovacích podmínek;
 • právo na reklamaci vad zájezdu, resp. poskytnutých služeb na objednávku.

K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:

 • povinnost poskytnout CA Mgr. Josef Pisca součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí zájezdu, resp. služeb na objednávku, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v přihlášce nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a povinnost předložit další doklady (žádosti o udělení víz, fotografie apod.) podle požadavků CA Mgr. Josef Pisca;
 • povinnost zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně povinnost zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav neumožňuje samostatnou účast na zájezdu, resp. služeb na objednávku;
 • povinnost předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby na objednávku, resp. účastní se zájezdu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce; povinnost nahlásit účast cizích státních příslušníků na pořádaném zájezdu, resp. službách na objednávku; povinnost zaplatit cenu zájezdu, resp. služeb na objednávku;
 • povinnost převzít od CA Mgr. Josef Pisca doklady potřebné pro čerpání služeb na objednávku, resp. pro účast na zájezdu buď v sídle CA Mgr. Josef Pisca nebo dohodnutým způsobem doručení a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady;
 • povinnost, pokud je součástí zájezdu resp. služeb na objednávku pobyt nebo výjezd do zahraničí, mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup resp. pro tranzit příslušných zemí (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je toto vyžadováno), cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;
 • povinnost řídit se pokyny průvodce nebo jiné CA Mgr. Josef Pisca určené osoby a dodržovat stanovený program, povinnost chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí, jakož i v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země, povinnost dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně nařízení subjektů poskytujících dopravní a ubytovací služby;
 • povinnost mít s sebou příslušné oprávnění k potápění (karta, průkaz), potápěčský deník (logbook), potápěčské pojištění, jakož i povinnost dodržovat omezení daná dosaženým kvalifikačním stupněm potápěčského výcviku a zásady bezpečného potápění;
 • povinnost respektovat rozhodnutí průvodce, nebo jiné osoby určené CA Mgr. Josef Pisca, o vyloučení zákazníka ze sportovního programu či účasti na plánované akci, jestliže zákazník je pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků, nebo pokud jeho potápěčské vybavení nebo okamžitý psychický nebo fyzický stav neodpovídají náročnosti programu; jakož i povinnost respektovat rozhodnutí průvodce, nebo jiné osoby určené CA Mgr. Josef Pisca, o vyloučení zákazníka ze zájezdu resp. účasti ze služeb na objednávku v případě, kdy zákazník hrubě porušuje bezpečnost při potápění, lodní přepravě, nebo jiných aktivitách, nebo hrubě ruší průběh zájezdu, nebo obtěžuje ostatní účastníky zájezdu, resp. služeb na objednávku.

K povinnostem zákazníků – právnických osob, které jsou účastníky smluvního vztahu dále, nad rámec povinnosti specifikovaných v předchozím odstavci, náleží:

 • povinnost seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CA Mgr. Josef Pisca obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb na objednávku, resp. zájezdu;
 • povinnost zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;
 • povinnost určit vedoucího skupiny. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu zájezdu, resp. služeb na objednávku;
 • povinnost odevzdat CA Mgr. Josef Pisca předem jmenný seznam účastníků, u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CA MGR. JOSEF PISCA

CA Mgr. Josef Pisca je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se zájezdu, resp. sjednaných služeb na objednávku, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA Mgr. Josef Pisca známy.

CA Mgr. Josef Pisca je povinna seznámit zákazníky se změnou termínů, programu, trasy, ceny apod. týkajících se zájezdu, resp. služeb na objednávku. V případě zrušení zájezdu, resp. služeb na objednávku, či přesunutí termínu odjezdu o více než 3 dny, má zákazník právo od přihlášky nebo objednávky odstoupit bez povinností zaplatit stornovací poplatky.

CA Mgr. Josef Pisca je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré sjednané služby. V případě, že nebude možné z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, CA Mgr. Josef Pisca je povinna buď zajistit program a služby přiměřené původnímu rozsahu, nebo upravit cenu, případně vrátit poměrnou část již zaplacené ceny zpět zákazníkovi.

VI. ZMĚNY ZÁJEZDU NEBO DOHODNUTÝCH SLUŽEB

Změny před započetím zájezdu, resp. služeb na objednávku

CA Mgr. Josef Pisca si vyhrazuje právo zájezd, resp. služby na objednávku zrušit, změnit program, přesunout dobu konání, změnit trasu, způsob dopravy, objekt ubytování či další stanovené sjednané podmínky. CA Mgr. Josef Pisca je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od přihlášky nebo objednávky bez zbytečného odkladu, resp. ve lhůtě, která mu bude CA Mgr. Josef Pisca sdělena při oznámení změny zájezdu, resp. sjednaných služeb na objednávku, potom platí, že zákazník se všemi prezentovanými změnami souhlasí;

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy zaplacené na cenu zájezdu, resp. služeb na objednávku, či na vrácení částek zaplacených na úhradu ceny nového náhradního zájezdu resp. služeb na objednávku, a to bez jakýchkoliv storno poplatků v případě:

 • zrušení zájezdu CA Mgr. Josef Pisca; jakož i při přesunu konání zájezdu proti původnímu termínu o více než 72 hodiny (dříve či později);
 • závažné změny programu, trasy, způsobu dopravy. Za závažnou změnu se nepovažuje změna dopravce a dále změna ubytování či stravovacího objektu, pokud je u náhradního ubytovacího či stravovacího objektu zachován rozsah vybavení stejné úrovně, nebo jde-li o kategorii vyšší.

Změna odjezdu/odletu

Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže CA Mgr. Josef Pisca ovlivnit, vyhrazuje si CA Mgr. Josef Pisca právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CA Mgr. Josef Pisca nenahrazuje cenu služeb, které v důsledku změn takto vzniklých nemohly být zákazníkem čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. V případě nočních letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje.

Změny v průběhu zájezdu

V průběhu zájezdu resp. v průběhu čerpání služeb na objednávku je CA Mgr. Josef Pisca oprávněna provádět operativní změny programu a rozsahu poskytovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné, zejména ve vážných případech, které nemůže CA Mgr. Josef Pisca ovlivnit, jako například změny u zahraničních partnerů, dopravců, jiných dodavatelů služeb a vlivů vyšší moci (války, nebezpečí vzniku války, povstání, průmyslové spory, občanské nepokoje, teroristické akce, přírodní a atomové katastrofy, požáry, epidemie nebo ohrožení zdraví, technické problémy s dopravou, uzavřená nebo přeplněná letiště nebo přístavy a další podobné případy) a není možno dodržet stanovený program zájezdu resp. poskytnout původně stanovené služby na objednávku. V případě, že CA Mgr. Josef Pisca nemůže dodržet původně stanovený program zájezdu resp. poskytnout předem sjednaný rozsah služeb na objednávku, je povinna zajistit náhradní program zájezdu resp. služeb na objednávku v rozsahu a kvalitě shodné či se přibližující původně sjednaným podmínkám; upravit cenu zájezdu resp. služeb na objednávku v závislosti na provedených změnách programu zájezdu resp. služeb na objednávku a poskytnout účastníkům přiměřenou slevu, pokud nebyly poskytnuty všechny slevy zahrnuté v ceně zájezdu resp. služeb na objednávku.

V případě, kde programem zájezdu, resp. služeb na objednávku jsou potápěčské aktivity, si CA Mgr. Josef Pisca vyhrazuje právo na změnu v programu vyvolanou přírodními podmínkami případně působením jiných vlivů, a to bez jakékoli kompenzace zákazníkovi. Program potápěčských aktivit a s tím spojené výjezdy lodí se plánují operativně, v závislosti na panujících přírodních podmínkách a v souladu s požadavkem většiny účastníků zájezdu, resp. služeb na objednávku při striktním požadavku respektování maximální bezpečnosti potápění, či lodní přepravy.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU CA MGR. JOSEF PISCA

CA Mgr. Josef Pisca si vyhrazuje právo odstoupit od smluvního vztahu v případě, že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, nutného pro realizaci příslušného zájezdu, resp. služeb na objednávku, dále v důsledku rozhodnutí o zrušení zájezdu, resp. služeb na objednávku a dále v případech stanovených obecně závazným právním předpisem. O odstoupení od přihlášky nebo objednávky je CA Mgr. Josef Pisca povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dnů před termínem zájezdu. V případě odstoupení od smluvního vztahu má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU ZÁKAZNÍKEM

Zákazník má právo kdykoli před započetím zájezdu, resp. služeb na objednávku odstoupit od smluvního vztahu. Odstoupení od smluvního vztahu je účinné dnem, kdy zákazník doručí své písemné rozhodnutí o odstoupení CA Mgr. Josef Pisca. V písemném rozhodnutí o odstoupení musí být dostatečně specifikován smluvní vztah, od kterého zákazník odstupuje.

V případě odstoupení od smluvního vztahu zákazníkem vzniká CA Mgr. Josef Pisca nárok na zaplacení storno poplatků ze strany zákazníka, a to v následující výši:

15 % z celkové ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku, dojde-li k účinnému odstoupení od smluvního vztahu v době od podpisu přihlášky nebo objednávky do 41 kalendářních dnů před datem odjezdu;

60 % z celkové ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku, dojde-li k účinnému odstoupení od smluvního vztahu v době od 30 do 23 kalendářních dnů před datem odjezdu;

100 % z ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku, dojde-li k účinnému odstoupení od smluvního vztahu v době od 15 a méně kalendářních dnů před datem odjezdu.

Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v určenou hodinu, nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy tak, že nebude moci překročit státní hranice, resp. nebude moci pokračovat v účasti na dalším programu zájezdu resp. služeb na objednávku, nebo pokud z důvodu působení jiných skutečností vzniklých na straně zákazníka, není možné aby zákazník pokračoval v účasti na dalším programu zájezdu resp. služeb na objednávku, má se za to, že zákazník odstoupil od smluvního vztahu v den odjezdu.

IX. REKLAMACE

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb (kromě případů uvedených v článku VI těchto Všeobecných smluvních podmínek), jež byly sjednány v platné přihlášce nebo objednávce mezi CA Mgr. Josef Pisca a zákazníkem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CA Mgr. Josef Pisca nebo jiného CA Mgr. Josef Pisca pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je povinen průvodce zájezdu, nebo jiný CA Mgr. Josef Pisca pověřený pracovník, sepsat se zákazníkem reklamační protokol s uvedením data, předmětu reklamace a popř. stanoviska příslušné osoby apod. V tomto protokolu uvede osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu nebo CA Mgr. Josef Pisca pověřenému pracovníkovi písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše průvodce zájezdu nebo CA Mgr. Josef Pisca pověřený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci, pracovníkům provozovny, či jinému CA Mgr. Josef Pisca pověřenému pracovníkovi a pracovníkům dodavatele služby přístup do prostoru, např. který mu byl pronajat k ubytování, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CA Mgr. Josef Pisca či jiného CA Mgr. Josef Pisca pověřeného pracovníka a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CA Mgr. Josef Pisca poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo jiného CA Mgr. Josef Pisca pověřeného pracovníka za uspokojující, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř. o přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka CA Mgr. Josef Pisca. Tento rozhodne o námitkách zákazníka nejpozději v termínu do 30 dnů od jejich obdržení.

Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CA Mgr. Josef Pisca má zákazník právo uplatnit u zprostředkovatele služeb CA Mgr. Josef Pisca, kde reklamované služby zakoupil. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, kopii objednávky, fakturu apod., příp. rovněž věc, jejíž vadu reklamuje, vše ve lhůtě do 1 měsíce od ukončení zájezdu, resp. služeb na objednávku.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CA Mgr. Josef Pisca, nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CA Mgr. Josef Pisca zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny zájezdu, resp. služeb na objednávku.

X. POJIŠTĚNÍ

V ceně zájezdu, resp. služeb na objednávku není zahrnuto cestovní pojištění. Pojištění je sjednáno pouze v případě letecké přepravy u leteckého dopravce. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost příslušná letecká společnost. Tato odpovědnost je omezena na 20 USD za kilogram. CA Mgr. Josef Pisca neručí za škody způsobené při dopravě v zahraničí. Zákazník je srozuměn s tím, že je naléhavě doporučováno sjednat alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí u příslušné cestovní pojišťovny. Dále je naléhavě doporučováno sjednat potápěčské pojištění léčebných výloh v zahraničí. Toto pojištění (DAN) si může zákazník sjednat přímo v CA Mgr. Josef Pisca nebo na www.pdw.cz. Zákazník je srozuměn s tím, že CA Mgr. Josef Pisca v případě sjednání potápěčského pojištění léčebných výloh v zahraničí vystupuje pouze v pozici zprostředkovatele a že pro případné nárokování plnění z pojistné události, je třeba takové nároky uplatnit přímo u pojišťovny (DAN).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pro zájezdy, které CA Mgr. Josef Pisca prodává na základě smlouvy s jinou cestovní kanceláří, platí podmínky příslušné pořádající cestovní kanceláře a tyto podmínky je doplňují.

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývající účinnosti dnem 1. 9. 2006.

IG IG IG IG IG

Zážitky na celý život#piscesdivingworld

IG IG IG IG IG